คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานสวัสดิการและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กร

นายธวัชชัย เค้ามูล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค

นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์

หัวหน้างานธุรการ และ E-OFFICE

หัวหน้างานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงานเครือข่ายองค์กรสนับสนุนการจัดการศึกษา

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางวรดา ศรีอ่อน

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายอภิมุข จิตรพงษ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายศุภชัย กิ่งรัตน์

หัวหน้างานกำกับดูแลบ้านพักนักการฯ

ว่าที่ ร.ต.สันติพร ภู่สาย

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางลักษ์ธเนตร สุริยะเรืองรัศมี

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย์ การสมทบ

หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน

หัวหน้างานยานพาหนะ