การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามัย ที่แข็งแรงและสมบูรณ์