การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 แบบ online

http://122.154.174.38/1010335001/Semester2551/

Username ให้ใส่รหัสนักเรียน Password ให้ใส่ วันเดือนปีเกิด ขั้นด้วยเครื่องหมาย / ตัวอย่าง 11/07/2548