การมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ม.1

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 มามอบตัวที่โรงเรียนวัดราชโอรส ดังนี้
ม.1/5 – ม.1/10 มาวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.
ม.1/11 – ม.1/15 มาวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.
โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ใบมอบตัวของโรงเรียน (กรอกให้สมบูรณ์ ด้วยตัวบรรจง ติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป)
1.2 สำเนา ปพ.1:ป (นำฉบับจริงมาด้วย) 1 ฉบับ (ไม่มี ปพ.1:ป ไม่รับมอบตัว)
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (นำฉบับจริงมาด้วย) อย่างละ 1 ฉบับ ของบุคคลต่อไปนี้
– นักเรียน
– บิดา และมารดา
– ผู้ปกครอง (ในกรณีที่นักเรียนไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับบิดา – มารดา)
ในกรณีที่หลักฐานของนักเรียน หรือ บิดา – มารดาในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับใน ปพ.1:ป ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย มิฉะนั้นโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว
1.4 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ (นำตัวจริงมาด้วย)
1.5 บุคคลที่เป็นผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัวต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียน
***หมายเหตุ : เอกสารฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อทุกฉบับ

ระดับชั้น ม.4

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 มามอบตัวที่โรงเรียนวัดราชโอรส ดังนี้
แผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์, แผนอังกฤษ – คณิตศาสตร์, แผนภาษาจีน
มาวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.

แผนภาษาญี่ปุ่น, แผนภาษาอังกฤษ, แผนอังกฤษ ไทย สังคม, แผนศิลปกรรม, แผนดนตรี
มาวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ใบมอบตัวของโรงเรียน (กรอกให้สมบูรณ์ ด้วยตัวบรรจง ติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป)
4.2 สำเนา ปพ.1:บ (นำฉบับจริงมาด้วย) 1 ฉบับ (ไม่มี ปพ.1:บ ไม่รับมอบตัว)
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (นำฉบับจริงมาด้วย) อย่างละ 1 ฉบับ ของบุคคลต่อไปนี้
– นักเรียน
– บิดา และมารดา
– ผู้ปกครอง (ในกรณีที่นักเรียนไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับบิดา – มารดา) ในกรณีที่หลักฐานของนักเรียน หรือ บิดา – มารดาในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับใน ปพ.1:บ ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย มิฉะนั้นโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว

4.4 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ (นำตัวจริงมาด้วย)
4.5 บุคคลที่เป็นผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัวต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียน
***หมายเหตุ : เอกสารฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อทุกฉบับ