การอบรมพัฒนาศักยภาพครูรุ่นใหม่ ครั้งที่ 6 วันที่ 2

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูรุ่นใหม่ ครั้งที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูรุ่นพี่ – รุ่นน้อง พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว