ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดราชโอรส

จำนวน ชาย 52   คน หญิง 85  คน รวมทั้งหมด 137  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
2
0
2
 3. ครู
คศ.1
27
47
74
 ชำนาญการ
คศ.2
11
15
26
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
10
12
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
41
72
113
 4. ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
8
13
21
 5. ลูกจ้างประจำ
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
85
137