ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดราชโอรส
จำนวน ชาย 49   คน หญิง 82  คน รวมทั้งหมด 131  คน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
2
0
2
 3. ครู
คศ.1
22
37
59
 ชำนาญการ
คศ.2
12
20
32
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
10
12
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
37
67
104
 4. ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
10
18
28
 5. ลูกจ้างประจำ
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
84
135
ติดต่อ สอบถาม