ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
281
304
585
15
ม. 2
253
287
540
14
ม.3
256
281
537
14
รวม ม.ต้น
790
872
1,662
43
ม.4
233
248
481
11
ม.5
201
192
393
11
ม. 6
187
206
393
11
รวมทั้งหมด
1,411
1,518
2,929
76
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563
ติดต่อ สอบถาม