ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
259
290
549
14
มัธยมศึกษาปีที่ 2
259
287
546
14
มัธยมศึกษาปีที่ 3
254
251
505
11
รวมมัธยมต้น
772
828
1,600
39
มัธยมศึกษาปีที่ 4
214
201
415
11
มัธยมศึกษาปีที่ 5
191
207
398
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
182
201
383
9
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
587
609
1,196
31
รวมทั้งหมด
1,359
1,437
2,796
70

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562