ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
292
285
577
15
มัธยมศึกษาปีที่ 2
277
304
581
15
มัธยมศึกษาปีที่ 3
250
284
534
14
รวมมัธยมต้น
819
873
1,692
44
มัธยมศึกษาปีที่ 4
212
262
474
11
มัธยมศึกษาปีที่ 5
216
240
456
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
199
191
390
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
627
693
1,320
33
รวมทั้งหมด
1,446
1,566
3,012
77
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ติดต่อ สอบถาม