ค่ายประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ออกค่ายประสบการณ์ตรง ทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี