ค่ายประสบการณ์ตรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ บ้านสิรินธร (สวทช.)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.6/1 โรงเรียนวัดราชโอรสเข้าค่ายประสบการณ์ตรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ บ้านสิรินธร (สวทช.)