ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563