ค่ายส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1/1-1/2 โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563