ฉีดพ่นฆ่ายุงและฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียนและตามอาคารต่างๆ เพื่อเตียมความพร้อมเปิดเทอม

รองณฐพรรษ พู่พวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวัดราชโอรส นำเจ้าหน้าที่คนงานทำการฉีดพ่นฆ่ายุงและฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียนและตามอาคารต่างๆ เตรียมพร้อมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563