ดำเนินการล้างทำความสะอาดตู้น้ำดื่มเพื่อความปลอดภ้ยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ

โรงเรียนวัดราชโอรส โดยนายณฐพรรษ พู่พวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตู้น้ำดื่มเพื่อความปลอดภ้ยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส