โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางไปศึกษาดูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียวชาญ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปหลักการบริหารจัดการโรงเรียน จากนั้นมีรองผู้อำนวยการนำคณะครูโรงเรียนวัดราชโอรสเดินดูการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์