นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ

25 มกราคม 2563 นักเรียนร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก ตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนร่วมการเเข่งขัน
1. นายธนภัทร ทุเรียนงาม
2. นายภาสวุฒิ พยุงวีระน้อย
3. นางสาวชมพูพรรณี อุปถัมภ์มหาชาติ
4. นายธนกร อินทรยง
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง
2. นายสุภชัย ปิ่นมณี
#สังคมศึกษาราชโอรส

อีกหนึ่งความสำเร็จ…รางวัลชมเชย
ตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นักเรียนเข้าแข่งขัน
1. นายจิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ ม.6/2
2. นายปราชญ์ สังข์อยู่ ม.6/1
3. นางสาวณัฐมล ผิวทอง ม.6/2
4. นางสาวปิยะดา หัวใจเพชร ม.6/4
5. นายศราวุธ นิยมสัตย์ ม.5/9
6. นายชนะเดช แอบทองใส ม.5/9
7. นายจิรวัฒน์ แสงสว่างวัฒนะ ม.4/4
ครูผู้ควบคุมดูแล
นางทัศนี ไชยสาร
#สังคมศึกษาราชโอรส