ติดตั้งฉากกั้นโต๊ะอาหารสำหรับการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

โรงเรียนวัดราชโอรสดำเนินการติดตั้งฉากกั้นโต๊ะอาหารสำหรับการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563