ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมแลกเปลื่ยนวัฒนธรรม นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ม.3 รอบ 2