ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับทราบทิศทางการศึกษา ชำระเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา และรับเงินตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี