เชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมรับทราบทิศทางการศึกษา รับทราบผลการเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมรับทราบทิศทางการศึกษา รับทราบผลการเรียน ลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563