ร่วมแรงร่วมใจ ผลิต face shield

คณะครูโรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมแรงร่วมใจผลิต face shield จ ำนวน2,535 ชิ้น เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ต้องการและขาดแคลน ณ ห้องประชุมราชโมลี