ผอ.สพม.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลโรงเรียนวัดราชโอรส

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผอ.ไชยา กัญญาพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียน การสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งครูและเด็กก่อนเปิดเทอม พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการ โดยเน้นสร้างความตระหนัก พัฒนาครู และการสร้างห้องเรียนออนไลน์แห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด- 19 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส