พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำ ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนใหม่จะได้ทำความรู้จักกับผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีของโรงเรียน และรู้จักสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน ทั้งนี้จัดกิจกรรมโดย คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดทำความสะอาดบริเวณทางเข้า