พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน “งานราชโอรสปริทรรศน์ 2564”

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดราชโอรสจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในงานเปิดบ้านวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์ 64” แบบออนไลน์เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงมีการประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล โดยมีรองผู้อำนวยการชวนชัย วรรณสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

ติดต่อ สอบถาม