พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี