การรับมอบตัว ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนวัดราชโอรสรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละแผนการเรียน จากนั้นรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณครูผู้รับผิดชอบห้องเรียนพิเศษ ได้กล่าวแนะนำการปฏิบัติตน ตลอดจนแนะนำการเรียนในห้องเรียนพิเศษทุกแผนการเรียน

ติดต่อ สอบถาม