การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนวัดราชโอรสได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Gifted , EIC , CIC และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน Gifted ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกมามอบตัวในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

นักเรียนชั้น ม.1 มอบตัววันที่ 17 มีนาคม 2563

นักเรียนชั้น ม.4 มอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2563

เอกสารหลักฐานการมอบตัว

  1. ใบมอบตัวและให้ผู้ปกครองลงนาม
  2. ทะเบียนบ้าน ชื่อนักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริง
  3. ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง ฉบับจริง
  4. ใบแสดงวุฒิ ( ปพ 1:2 แสดงว่าจบ ป.6 และ ปพ. 1:3 หรือ รบ.1 แสดงว่าจบ ม.3) ต้องมีจึงรับมอบตัว