ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ม.3 เดิม ที่ได้รับการคัดเลือกต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563