มอบเกียรติบัตร รางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภายใน และภายนอกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รางวัล และให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภายใน และภายนอกสถานศึกษา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย การแข่งขันนำเสนอผลงาน IS และมอบรางวัลแก่คณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานห้องสมุดและธนาคารโรงเรียน