รับมอบโล่สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผอ.บุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส รับมอบโล่สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) สูงขึ้น 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง