รูปแบบบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชโอรสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019