ห้อง Gifted 6/1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศึกษาดูงานและเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.3 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2563