นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “บุหรี่เผาปอด” ในโครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” ปีที่ 12

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวัดราชโอรสนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “บุหรี่เผาปอด” ในโครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” ปีที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มาลีเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “บุหรี่เผาปอด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” ปีที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรินรา ยอดไม้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “บุหรี่เผาปอด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” ปีที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสา พลนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “บุหรี่เผาปอด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” ปีที่ 12
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีครามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัล ชมเขย การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “บุหรี่เผาปอด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” ปีที่ 12