เปิดบ้านวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์”

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนในปีการศึกษานี้ มีการจัดแสดงผลงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Walk Rally และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

[rl_gallery id=”1428″]