ขอเชิญชวนครูเข้าร่วมการประกวด “ผลงานวิจัยครูดีเด่น 2563”

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญชวนครูกลุ่ม 4 สพม.1 เข้าร่วมการประกวด “ผลงานวิจัยครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”