คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

นายชวนชัย วรรณสิทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอมร มาตะยา

นายอมร มาตะยา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสุวรรณา พันธ์มา

นางสุวรรณา พันธ์มา

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนประชากร
นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

หัวหน้างานวัดผลฯและเทียบโอนผลการเรียนรู้
นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

หัวหน้างานงานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ

นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ

หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

หัวหน้างานงานนิเทศการศึกษา
นางสุมิตรา ดีมี

นางสุมิตรา ดีมี

หัวหน้างานระบบสารสนเทศ
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวปภาดา อินวันนา

นางสาวปภาดา อินวันนา

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

หัวหน้างานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายมงคล มะเมียทอง

นายมงคล มะเมียทอง

หัวหน้างานรับนักเรียน
นางสาววิชชุญา สุเจตต์จิตต์

นางสาววิชชุญา สุเจตต์จิตต์

หัวหน้างานการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช

หัวหน้างานห้องสมุด
นายพัชรพล ชลกาญจน์

นายพัชรพล ชลกาญจน์

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย และเทคโนโลยี
ติดต่อ สอบถาม