คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

นายชวนชัย วรรณสิทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอมร มาตะยา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุวรรณา พันธ์มา

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนประชากร

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

หัวหน้างานวัดผลฯและเทียบโอนผลการเรียนรู้

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

หัวหน้างานงานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ

หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม

นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

หัวหน้างานงานนิเทศการศึกษา

นางสุมิตรา ดีมี

หัวหน้างานระบบสารสนเทศ

นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาววัลวิภา อินวันนา

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล

นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

หัวหน้างานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายมงคล มะเมียทอง

หัวหน้างานรับนักเรียน

นายพัชรพล ชลกาญจน์

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

นางสาววิชชุญา สุเจตต์จิตต์

หัวหน้างานการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ