คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

นายชวนชัย วรรณสิทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววิชชุญา สุเจตต์จิตต์

นางสาววิชชุญา สุเจตต์จิตต์

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน

นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษด้านภาษา
นายนพพร แสงทอง

นายนพพร แสงทอง

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ

นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ

หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม
นายพัชรพล ชลกาญจน์

นายพัชรพล ชลกาญจน์

หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

หัวหน้างานระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
นายมงคล มะเมียทอง

นายมงคล มะเมียทอง

หัวหน้างานรับนักเรียน
นางสาวปภาดา อินวันนา

นางสาวปภาดา อินวันนา

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล
นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง

หัวหน้างานวัดผลฯและเทียบโอนผลการเรียนรู้
นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุวรรณา พันธ์มา

นางสุวรรณา พันธ์มา

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนประชากร
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช

หัวหน้างานห้องสมุดและสืบค้น
นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

หัวหน้างานงานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร

หัวหน้างานงานนิเทศการศึกษา