การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ GIFTED, EIC (English Intensive Course) และ CIC (Chinese Intensive Course) ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ติดต่อ สอบถาม