ศิลปะ

นายณัฐพล นุตยางกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์<br><br>ครูชำนาญการ
นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์

ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ การสมทบ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ การสมทบ
นายธวัชชัย เค้ามูล
นายธวัชชัย เค้ามูล
นายวชิระ ตั้งประสาทสุข
นายวชิระ ตั้งประสาทสุข
นางสาวธัญญาดา คำลือ
นางสาวธัญญาดา คำลือ
นายสุรนนท์ คงกระจง
นายสุรนนท์ คงกระจง
นายจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร
นายจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร
นางสาวพัชรี บุตรพรม
นางสาวพัชรี บุตรพรม
นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์
นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์