ผลงานดีเด่นกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญระดับ  ม.4 – ม.6

รายชื่อนักเรียน

1. นายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
2. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
3. นางสาวธิญาดา  จันทร์คล้าย
4. นายภราดร  เนียมเผือก
5. นางสาวภัสรา  ภิญโญพัฒนา
6. นายศิครินทร์  บุญกั้ว

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาวสมาพร  นาคแดง
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์


รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์พานดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ  ม.1 – ม.3

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ถนอมพงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงพรชิตา  พรมโชติ
4. เด็กหญิงรินรดา  อาจเอี่ยม
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทับทอง
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  พวงมาลา

ครูผู้ควบคุมฝึกซ้อม

1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์


รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับ  ม.1 – ม.3

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงศรัณพร  เมฆรัตน์
2. เด็กหญิงศรุตยา  อำรุงแคว้น
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  น้อยสุขยิ่ง

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ   สมหวัง


รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ  ม.1 – ม.3 

รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายชโยดม  คงคาสี
2. เด็กชายสายวัน  –
3. เด็กหญิงอิงครัตน์  พงศ์สิทธิพัทร

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม


รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ  ม.4 – ม.6 

รายชื่อนักเรียน

1. นายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
2. นายเนติพงศ์  จำรูญทัด

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี