คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอาทิตย์ จิตรมั่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล

หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง

หัวหน้างานจัดซื้อและจัดจ้าง

นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

นายปกป้อง อนุรักษ์

หัวหน้างานมูลนิธิและกองทุน

นายนวพล ศรีอำพันธ์

หัวหน้างานตรวจวอบภายใน

นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล

หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ

นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ

หัวหน้างานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

หัวหน้างานระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

นางอรสา อินทุกานตะ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการระบบราชการ

นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล

หัวหน้างานระบบบัญชี