การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ
ผู้วิจัย นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

ครูพัชรพล

22 มีนาคม 2021

ผลการประกวดงานวิจัยครูดีเด่น

ผลการประกวดงานวิจัยครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 กลุ่ม 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ครูพัชรพล

13 มีนาคม 2021
1 2 6
ติดต่อ สอบถาม