อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โรงเรียนวัดราชโอรส จัดอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับคณะครู ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ การสร้างระบบเช็กชื่อออนไลน์ การสอนออนไลน์ใน Google Classroom และการสอนผ่าน Livestream ในห้องเรียนออนไลน์ เพื่อรับรองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมีครูฝ่ายเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากรอบรม ณ ห้อง resource