พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นทั้งภายในกลุ่มสาระฯ และการแข่งขันภายนอกโรงเรียน