คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฆฏนาวดี มะหะเลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย

นายอรรถพล บัวทอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานส่งเสริมอัตลักษณ์ราชโอรส

นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ ยิ่งสกุล

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวปวัลย์รัตน์ ตันสกุล

หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

นางสาวณิชาภา ดอนกันหา

หัวหน้างานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

นายพีระพงษ์ ภูนามน

หัวหน้างานพัฒนาโรงเรียนสีขาว