คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่งเรื่องไฟล์
306/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
300/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบหน้าที่งานของโรงเรียนวัดราชโอรสดาวน์โหลด
298/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
297/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
277/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)ดาวน์โหลด
261/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
252/2654แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
247/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
246/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)ดาวน์โหลด
245/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
239/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
235/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
234/2564แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์สถานศึกษาในด้านการเปิดเผยข้อมูล open-data-integrity-and-transparency-assessment : OITดาวน์โหลด
217/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
211/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกรอกข้อมูลผลการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
206/2564แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
203/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์(เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
183/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
172/2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
116/2564แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล ระยะ ๔ ปี
ดาวน์โหลด
163/2564แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
141/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
122/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
115/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
109/2564แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และ ตรวจเวรรักษาการณ์ดาวน์โหลด
106/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4ดาวน์โหลด
95/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
292/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด