ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต “ฐาน Coding”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต “ฐาน Coding” เพื่อให้นักเรียนใด้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียรโปรแกรมจัดการ micro:bit ณ ห้อง resource