ผู้บริหาร

นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

นายชวนชัย วรรณสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอาทิตย์ จิตรมั่น

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางฆฏนาวดี มะหะเลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป