ผู้บริหาร

นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางฆฏนาวดี มะหะเลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายณฐพรรษ พู่พวง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป