ผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนวัดราชโอรส

นายบุญชู กล้าแข็ง<br><br>ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
นางวริษฐา  เหลืองอร่าม<br><br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br><br> กลุ่มบริหารวิชาการ
นางวริษฐา เหลืองอร่าม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย<br><br>รองผู้อำนวยการ<br><br> กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางฆฏนาวดี มะหะเลา<br><br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br><br>กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางฆฏนาวดี มะหะเลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายณฐพรรษ พู่พวง<br><br>รองผู้อำนวยการ<br><br>กลุ่มบริหารทั่วไป
นายณฐพรรษ พู่พวง

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป