ครูพัชรพล

26 กันยายน 2020

ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต “ฐาน Coding”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต “ฐาน Coding”

ครูพัชรพล

8 สิงหาคม 2020

ครูพัชรพล

7 กุมภาพันธ์ 2020

ครูพัชรพล

14 ธันวาคม 2020