เทคโนโลยี R.O.

ครูมงคล มะเมียทอง

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 , ม.6


ครูนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

ครูชำนาญการ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2


ครูสุมิตรา ดีมี

ครูชำนาญการ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 , ม.5


ครูสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

ครูชำนาญการ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 , ม.5


ครูพัชรพล ชลกาญจน์

ครู คศ.1

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 , ม.5