กลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส

ครูมงคล มะเมียทอง

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 , ม.6


ครูนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2


ครูสุมิตรา ดีมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 , ม.5


ครูสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 , ม.5


ครูพัชรพล ชลกาญจน์

ครู

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 , ม.5