ภาษาไทย

นางมนสิชา สุทธิแสน <p> หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางมนสิชา สุทธิแสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม

นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม

นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

นายอมร มาตะยา

นายอมร มาตะยา

นายศิวพงษ์ ไพรัตน์

นายศิวพงษ์ ไพรัตน์

นายอรรถพล บัวทอง

นายอรรถพล บัวทอง

นายอภิมุข จิตรพงษ์

นายอภิมุข จิตรพงษ์

นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม

นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม

นายอนันต์ ศรีบุญสุข

นายอนันต์ ศรีบุญสุข

นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ

นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ

นางสาวเสาวภา กระสังข์

นางสาวเสาวภา กระสังข์

นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว

นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว

นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต์

นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต์