ภาษาไทย

นางมนสิชา สุทธิแสน

นางมนสิชา สุทธิแสน

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม

นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นายอมร มาตะยา

นายอมร มาตะยา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นายศิวพงษ์ ไพรัตน์

นายศิวพงษ์ ไพรัตน์

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นายอรรถพล บัวทอง

นายอรรถพล บัวทอง

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นายอนันต์ ศรีบุญสุข

นายอนันต์ ศรีบุญสุข

นายอภิมุข จิตรพงษ์

นายอภิมุข จิตรพงษ์

นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม

นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม

นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ

นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ

นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ

นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ

นางสาวเสาวภา กระสังข์

นางสาวเสาวภา กระสังข์

นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว

นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว

นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต์

นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต์