การอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Councelor : YC)

งานแนะแนว โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Councelor : YC) ขึ้น เพื่อสร้างทักษะการให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และการรับฟังปัญหา ให้กับนักเรียนตัวแทนทุกห้องเรียน ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน